Mikai Trauma

Mikai ENProductsMikai Trauma

MIKAI TRAUMATrauma surgery

Trauma Surgery Devices:

FEP
Modular Monolateral External Fixator single use
FEP Modular Fixator
Modular Monolater External Fixator
ClickIt CF
Circular External Fixator
CLICKIT STYLO
Wrist External Fixator
ClickIt ER
Modular External Fixator
ClickIt ER universal clamp
Modular External Fixator
ClickIt Shoulder
PROXIMAL HUMERUS EXTERNAL FIXATOR
Stylo Calcaneus
CALCANEAL EXTERNAL FIXATOR
ClickIt ER Pelvis
PELVIC FIXATOR
Fep Shoulder
MULTI-PURPOSE FIXATOR FOR PROXIMAL HUMERUS
ClickIt ER Elbow
ELBOW FIXATOR